Tổng hợp các văn bản pháp luật ban hành trong tháng 5/2011

Trong tháng 5/2011, có một số văn bản quy phạm pháp luật sau liên quan đến quản trị nhân lực cũng như chính sách đối với người lao động và quản trị doanh nghiệp (ở mức phổ thông nhất). [1]

Bảo hiểm xã hội, Trợ cấp

Công văn 1658/BHXH-CSXH ngày 27/4/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP và Nghị định số 23/2011/NĐ-CPcủa Chính phủ

Công văn 1662/BHXH-BC ngày 28/4/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường công tác quản lý đối tượng, giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội

Thuế nói chung

Công văn 1714/TCT-DNL ngày 19/5/2011 của Tổng cục Thuế về việc xác định các khoản thu nhập.

Gửi chi cục thuế Khánh Hòa; tham khảo (liên quan đến xử lý lãi tiền gửi, chi phí tài chính và ưu đãi thuế TNDN).

Lao động

Quyết định 576/QĐ-LĐTBXH ngày 16/5/2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban điều hành Đề án và phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án 1 Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong doanh nghiệp nhà nước năm 2011

(Tham khảo)

Báo cáo 36/BC-LĐTBXH ngày 20/5/2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sơ kết việc thực hiện các Công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) mà Việt Nam đã phê chuẩn

Kế toán, Tài chính

Nghị định 39/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Có hiệu lực từ 01/8/2011

Nguồn nhân lực

Quyết định 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030

Công văn 1426/LĐTBXH-TCCB ngày 09/5/2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thông báo Chương trình học bổng ADS tại Úc

Lĩnh vực khác

Quyết định 16/2011/QĐ-UBND ngày 17/5/2011 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Có hiệu lực từ ngày 18/5/2011

Nghị định 37/2011/NĐ-CP ngày 23/5/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Tham khảo khi cần thiết.

Thông tư 19/2011/TT-BGDĐT ngày 24/5/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Mẫu bằng tốt nghiệp Đại học

Chú thích: [1] Liên quan đến lĩnh vực quản trị nhân lực, tài chính, kế toán, quản lý hành chính trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh, không bao gồm văn bản áp dụng cho các lĩnh vực kinh doanh đặc thù. Một số văn bản có phạm vi áp dụng hẹp hay giải thích các điều khoản đã rất rõ trong văn bản pháp quy cấp cao hơn, sẽ không có hyperlink trên website này.

DTK Consulting, 07/6/2011


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s